2009. június 30., kedd

Fontosabb Excel 2007 függvények magyar-angolul

Bővítmények és automatizálási függvények Add-in and Automation functions
KIMUTATÁSADATOT.VESZ GETPIVOTDATA A kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható.

Adatbázis-kezelő függvények Database functions
AB.ÁTLAG DAVERAGE A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki.
AB.DARAB DCOUNT Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat.
AB.DARAB2 DCOUNTA Megszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat.
AB.MEZŐ DGET Egy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek.
AB.MAX DMAX A kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül.
AB.MIN DMIN A kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül.
AB.SZORZAT DPRODUCT Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja.
AB.SZÓRÁS DSTDEV A kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást.
AB.SZÓRÁS2 DSTDEVP A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást.
AB.SZUM DSUM Összeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat.

Dátumfüggvények Date and time functions
DÁTUM DATE Adott dátum dátumértékét adja eredményül.
DÁTUMÉRTÉK DATEVALUE Szövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át.
NAP DAY Dátumértéket a hónap egy napjává (0-31) alakít.
NAP360 DAYS360 Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján.
EDATE EDATE Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
EOMONTH EOMONTH Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.
ÓRA HOUR Időértéket órákká alakít.
PERC MINUTE Időértéket percekké alakít.
HÓNAP MONTH Időértéket hónapokká alakít.
NETWORKDAYS NETWORKDAYS Két dátum között a teljes munkanapok számát adja meg.
MOST NOW A napi dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül.
MPERC SECOND Időértéket másodpercekké alakít át.
IDŐ TIME Adott időpont időértékét adja meg.
IDŐÉRTÉK TIMEVALUE Szövegként megadott időpontot időértékké alakít át.
MA TODAY A napi dátum dátumértékét adja eredményül.
HÉT.NAPJA WEEKDAY Dátumértéket a hét napjává alakítja át.
WEEKNUM WEEKNUM Visszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik.
WORKDAY WORKDAY Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
ÉV YEAR Sorszámot évvé alakít át.
YEARFRAC YEARFRAC Az adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.

Információs függvények Information functions
CELLA CELL Egy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül.
HIBA.TÍPUS ERROR.TYPE Egy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül.
INFÓ INFO A rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást.
ÜRES ISBLANK Eredménye IGAZ, ha az érték üres.
HIBA ISERR Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével.
HIBÁS ISERROR Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték.
ISEVEN ISEVEN Eredménye IGAZ, ha argumentuma páros szám.
LOGIKAI ISLOGICAL Eredménye IGAZ, ha az érték logikai érték.
NINCS ISNA Eredménye IGAZ, ha az érték a #HIÁNYZIK hibaérték.
NEM.SZÖVEG ISNONTEXT Eredménye IGAZ, ha az érték nem szöveg.
SZÁM ISNUMBER Eredménye IGAZ, ha az érték szám.
ISODD ISODD Eredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám.
HIVATKOZÁS ISREF Eredménye IGAZ, ha az érték hivatkozás.
SZÖVEG.E ISTEXT Eredménye IGAZ, ha az érték szöveg.
N N Argumentumának értékét számmá alakítja.
HIÁNYZIK NA Eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték.
TÍPUS TYPE Érték adattípusának azonosítószámát adja eredményül.

Logikai függvények Logical functions
ÉS AND Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ.
HAMIS FALSE A HAMIS logikai értéket adja eredményül.
HA IF Logikai vizsgálatot hajt végre.
HAHIBA IFERROR A megadott értéket adja vissza, ha egy képlet hibához vezet; más esetben a képlet értékét adja eredményül.
NEM NOT Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.
VAGY OR Eredménye IGAZ, ha bármely argumentuma IGAZ.
IGAZ TRUE Az IGAZ logikai értéket adja eredményül.

Keresési és hivatkozási függvények Lookup and reference functions
CÍM ADDRESS A munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül.
TERÜLET AREAS Hivatkozásban a területek számát adja eredményül.
VÁLASZT CHOOSE Értékek listájából választ ki egy elemet.
OSZLOP COLUMN Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.
OSZLOPOK COLUMNS A hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.
VKERES HLOOKUP A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza.
HIPERHIVATKOZÁS HYPERLINK Hálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre.
INDEX INDEX Tömb- vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.
INDIREKT INDIRECT Szöveg megadott hivatkozást ad eredményül.
KERES LOOKUP Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket.
HOL.VAN MATCH Hivatkozásban vagy tömbben értékeket keres.
OFSZET OFFSET Hivatkozás egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.
SOR ROW Egy hivatkozás sorának számát adja meg.
SOROK ROWS Egy hivatkozás sorainak számát adja meg.
RTD RTD Valós idejű adatokat keres vissza a COM automatizmust (automatizálás: Egy alkalmazás objektumaival való munka másik alkalmazásból vagy fejlesztőeszközből. A korábban OLE automatizmusnak nevezett automatizálás iparági szabvány, a Component Object Model (COM) szolgáltatása.) támogató programból.
TRANSZPONÁLÁS TRANSPOSE Egy tömb transzponáltját adja eredményül.
FKERES VLOOKUP A megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéked adja eredményül.

Matematikai és trigonometrikus függvények Math and trigonometry functions
ABS ABS Egy szám abszolút értékét adja eredményül.
PADLÓ FLOOR Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
INT INT Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.
MARADÉK MOD Egy szám osztási maradékát adja eredményül.
HATVÁNY POWER Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.
SZORZAT PRODUCT Argumentumai szorzatát számítja ki.
VÉL RAND Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.
KEREKÍTÉS ROUND Egy számot adott számú számjegyre kerekít.
KEREKÍTÉS.LE ROUNDDOWN Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
KEREKÍTÉS.FEL ROUNDUP Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.
GYÖK SQRT Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.
RÉSZÖSSZEG SUBTOTAL Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.
SZUM SUM Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.
SZUMHA SUMIF A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.
SZORZATÖSSZEG SUMPRODUCT A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.

Statisztikai függvények Statistical functions
ÁTL.ELTÉRÉS AVEDEV Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.
ÁTLAG AVERAGE Argumentumai átlagát számítja ki.
ÁTLAGA AVERAGEA Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
ÁTLAGHA AVERAGEIF A megadott feltételnek eleget tévő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
DARAB COUNT Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.
DARAB2 COUNTA Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.
DARABÜRES COUNTBLANK Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.
DARABTELI COUNTIF Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.
MAX MAX Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.
MAX2 MAXA Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
MEDIÁN MEDIAN Adott számhalmaz mediánját számítja ki.
MIN MIN Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg
MIN2 MINA Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.
MÓDUSZ MODE Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.
SZÓRÁS STDEV Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.
SZÓRÁSA STDEVA Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
SZÓRÁSP STDEVP Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.
SZÓRÁSPA STDEVPA Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

Szövegműveletekhez használható függvények Text functions
KARAKTER CHAR A kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.
KÓD CODE Karaktersorozat első karakterének numerikus kódját adja eredményül.
ÖSSZEFŰZ CONCATENATE Több szövegelemet egyetlen szöveges elemmé fűz össze.
AZONOS EXACT Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e.
SZÖVEG.TALÁL, SZÖVEG.TALÁL2 FIND, FINDB Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).
BAL, BAL2 LEFT, LEFTB Szöveg bal szélső karaktereit adja eredményül.
HOSSZ, HOSSZ2 LEN, LENB Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.
KISBETŰ LOWER Szöveget kisbetűssé alakít át.
KÖZÉP, KÖZÉP2 MID, MIDB A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.
CSERE, CSERE2 REPLACE, REPLACEB A szövegen belül karaktereket cserél.
SOKSZOR REPT Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.
JOBB, JOBB2 RIGHT, RIGHTB Szövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.
SZÖVEG.KERES, SZÖVEG.KERES2 SEARCH, SEARCHB Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).
HELYETTE SUBSTITUTE Szövegben adott karaktereket másikra cserél.
T T Argumentumát szöveggé alakítja át.
SZÖVEG TEXT Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.
TRIM TRIM A szövegből eltávolítja a szóközöket.
NAGYBETŰS UPPER Szöveget nagybetűssé alakít át.
ÉRTÉK VALUE Szöveget számmá alakít át.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése