2009. június 30., kedd

Linux: könyvtárméret megállapítása

du -sh /konyvtar
du -H ./ --max-depth=1
du -cks
du -cks *
du -sk * | sort -n

Ismétlődés elkerülése adatérvényesítéssel

Using Data Validation To Check For Repeated Values

Sometimes you just don't want data to repeat itself. On an order form or an inventory sheet, for instance, you may not want a part number entered in one cell to repeat in another cell. You can use Excel's Data Validation feature to to prevent a value from appearing more than once in a range.

In the example below, the range A2:A20 requires unique part numbers. If the user enters a number that already exists, a message box pops up and asks for a different one.

To create this type of message box for your worksheet:

Select the cells for which you need to punch in unique entries (here, the correct range to select is A2:A20).

Choose Data, Validation and click the Settings tab.

Choose Custom from the Allow drop-down list. The Custom option requires a logical formula that will return either "True" or "False." This example requires a formula that will return "True" only if the content of the cell does not match one that already exists in the range. The COUNTIF function will do the job. Type the following formula into the Formula field:
=COUNTIF($A$2:$A$20,A2)=1

This formula counts the number of cells in range A2:A20 that contain the same value that appears in cell A2. If the count is 1, the formula returns "True"; otherwise, it returns "False." Notice that the first argument for COUNTIF is an absolute reference to the entire validation range. In contrast, the second argument is a relative reference to the upper left cell in the validation range (it will be adjusted for each of the other cells in the range).

Next, to create the warning that appears in a pop-up message box when a duplicate value is entered into the selected range, click the Error Alert tab in the Data Validation dialog box. For the Style, select Stop (this option rejects existing values). Enter a title for the message box (such as Duplicate Data) and type your error message.

Click OK and try it out.

You'll find that you can enter any data into the validation range, but if you type an entry that already exists, you'll get the warning message. Click Retry to edit the cell's contents or choose Cancel to clear the cell.

While Data Validation is a useful feature, it contains a potentially serious design flaw. If you copy a cell and paste it to a cell that uses the feature, the Data Validation rules are wiped out. This problem also applies to cells that use Conditional Formatting. You'll need to keep this in mind when you're cutting and pasting in mission-critical applications.

Forrás: Spreadsheetpage.com

Fontosabb Excel 2007 függvények magyar-angolul

Bővítmények és automatizálási függvények Add-in and Automation functions
KIMUTATÁSADATOT.VESZ GETPIVOTDATA A kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható.

Adatbázis-kezelő függvények Database functions
AB.ÁTLAG DAVERAGE A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki.
AB.DARAB DCOUNT Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat.
AB.DARAB2 DCOUNTA Megszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat.
AB.MEZŐ DGET Egy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek.
AB.MAX DMAX A kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül.
AB.MIN DMIN A kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül.
AB.SZORZAT DPRODUCT Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja.
AB.SZÓRÁS DSTDEV A kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást.
AB.SZÓRÁS2 DSTDEVP A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást.
AB.SZUM DSUM Összeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat.

Dátumfüggvények Date and time functions
DÁTUM DATE Adott dátum dátumértékét adja eredményül.
DÁTUMÉRTÉK DATEVALUE Szövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át.
NAP DAY Dátumértéket a hónap egy napjává (0-31) alakít.
NAP360 DAYS360 Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján.
EDATE EDATE Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
EOMONTH EOMONTH Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.
ÓRA HOUR Időértéket órákká alakít.
PERC MINUTE Időértéket percekké alakít.
HÓNAP MONTH Időértéket hónapokká alakít.
NETWORKDAYS NETWORKDAYS Két dátum között a teljes munkanapok számát adja meg.
MOST NOW A napi dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül.
MPERC SECOND Időértéket másodpercekké alakít át.
IDŐ TIME Adott időpont időértékét adja meg.
IDŐÉRTÉK TIMEVALUE Szövegként megadott időpontot időértékké alakít át.
MA TODAY A napi dátum dátumértékét adja eredményül.
HÉT.NAPJA WEEKDAY Dátumértéket a hét napjává alakítja át.
WEEKNUM WEEKNUM Visszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik.
WORKDAY WORKDAY Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
ÉV YEAR Sorszámot évvé alakít át.
YEARFRAC YEARFRAC Az adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.

Információs függvények Information functions
CELLA CELL Egy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül.
HIBA.TÍPUS ERROR.TYPE Egy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül.
INFÓ INFO A rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást.
ÜRES ISBLANK Eredménye IGAZ, ha az érték üres.
HIBA ISERR Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével.
HIBÁS ISERROR Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték.
ISEVEN ISEVEN Eredménye IGAZ, ha argumentuma páros szám.
LOGIKAI ISLOGICAL Eredménye IGAZ, ha az érték logikai érték.
NINCS ISNA Eredménye IGAZ, ha az érték a #HIÁNYZIK hibaérték.
NEM.SZÖVEG ISNONTEXT Eredménye IGAZ, ha az érték nem szöveg.
SZÁM ISNUMBER Eredménye IGAZ, ha az érték szám.
ISODD ISODD Eredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám.
HIVATKOZÁS ISREF Eredménye IGAZ, ha az érték hivatkozás.
SZÖVEG.E ISTEXT Eredménye IGAZ, ha az érték szöveg.
N N Argumentumának értékét számmá alakítja.
HIÁNYZIK NA Eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték.
TÍPUS TYPE Érték adattípusának azonosítószámát adja eredményül.

Logikai függvények Logical functions
ÉS AND Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ.
HAMIS FALSE A HAMIS logikai értéket adja eredményül.
HA IF Logikai vizsgálatot hajt végre.
HAHIBA IFERROR A megadott értéket adja vissza, ha egy képlet hibához vezet; más esetben a képlet értékét adja eredményül.
NEM NOT Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.
VAGY OR Eredménye IGAZ, ha bármely argumentuma IGAZ.
IGAZ TRUE Az IGAZ logikai értéket adja eredményül.

Keresési és hivatkozási függvények Lookup and reference functions
CÍM ADDRESS A munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül.
TERÜLET AREAS Hivatkozásban a területek számát adja eredményül.
VÁLASZT CHOOSE Értékek listájából választ ki egy elemet.
OSZLOP COLUMN Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.
OSZLOPOK COLUMNS A hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.
VKERES HLOOKUP A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza.
HIPERHIVATKOZÁS HYPERLINK Hálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre.
INDEX INDEX Tömb- vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.
INDIREKT INDIRECT Szöveg megadott hivatkozást ad eredményül.
KERES LOOKUP Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket.
HOL.VAN MATCH Hivatkozásban vagy tömbben értékeket keres.
OFSZET OFFSET Hivatkozás egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.
SOR ROW Egy hivatkozás sorának számát adja meg.
SOROK ROWS Egy hivatkozás sorainak számát adja meg.
RTD RTD Valós idejű adatokat keres vissza a COM automatizmust (automatizálás: Egy alkalmazás objektumaival való munka másik alkalmazásból vagy fejlesztőeszközből. A korábban OLE automatizmusnak nevezett automatizálás iparági szabvány, a Component Object Model (COM) szolgáltatása.) támogató programból.
TRANSZPONÁLÁS TRANSPOSE Egy tömb transzponáltját adja eredményül.
FKERES VLOOKUP A megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéked adja eredményül.

Matematikai és trigonometrikus függvények Math and trigonometry functions
ABS ABS Egy szám abszolút értékét adja eredményül.
PADLÓ FLOOR Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
INT INT Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.
MARADÉK MOD Egy szám osztási maradékát adja eredményül.
HATVÁNY POWER Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.
SZORZAT PRODUCT Argumentumai szorzatát számítja ki.
VÉL RAND Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.
KEREKÍTÉS ROUND Egy számot adott számú számjegyre kerekít.
KEREKÍTÉS.LE ROUNDDOWN Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
KEREKÍTÉS.FEL ROUNDUP Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.
GYÖK SQRT Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.
RÉSZÖSSZEG SUBTOTAL Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.
SZUM SUM Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.
SZUMHA SUMIF A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.
SZORZATÖSSZEG SUMPRODUCT A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.

Statisztikai függvények Statistical functions
ÁTL.ELTÉRÉS AVEDEV Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.
ÁTLAG AVERAGE Argumentumai átlagát számítja ki.
ÁTLAGA AVERAGEA Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
ÁTLAGHA AVERAGEIF A megadott feltételnek eleget tévő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.
DARAB COUNT Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.
DARAB2 COUNTA Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.
DARABÜRES COUNTBLANK Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.
DARABTELI COUNTIF Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.
MAX MAX Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.
MAX2 MAXA Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
MEDIÁN MEDIAN Adott számhalmaz mediánját számítja ki.
MIN MIN Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg
MIN2 MINA Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.
MÓDUSZ MODE Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.
SZÓRÁS STDEV Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.
SZÓRÁSA STDEVA Egy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
SZÓRÁSP STDEVP Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.
SZÓRÁSPA STDEVPA Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

Szövegműveletekhez használható függvények Text functions
KARAKTER CHAR A kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.
KÓD CODE Karaktersorozat első karakterének numerikus kódját adja eredményül.
ÖSSZEFŰZ CONCATENATE Több szövegelemet egyetlen szöveges elemmé fűz össze.
AZONOS EXACT Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e.
SZÖVEG.TALÁL, SZÖVEG.TALÁL2 FIND, FINDB Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).
BAL, BAL2 LEFT, LEFTB Szöveg bal szélső karaktereit adja eredményül.
HOSSZ, HOSSZ2 LEN, LENB Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.
KISBETŰ LOWER Szöveget kisbetűssé alakít át.
KÖZÉP, KÖZÉP2 MID, MIDB A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.
CSERE, CSERE2 REPLACE, REPLACEB A szövegen belül karaktereket cserél.
SOKSZOR REPT Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.
JOBB, JOBB2 RIGHT, RIGHTB Szövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.
SZÖVEG.KERES, SZÖVEG.KERES2 SEARCH, SEARCHB Karaktersorozatot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).
HELYETTE SUBSTITUTE Szövegben adott karaktereket másikra cserél.
T T Argumentumát szöveggé alakítja át.
SZÖVEG TEXT Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.
TRIM TRIM A szövegből eltávolítja a szóközöket.
NAGYBETŰS UPPER Szöveget nagybetűssé alakít át.
ÉRTÉK VALUE Szöveget számmá alakít át.

Excel: hibás értékek megszámolása

To count the number of cells that contain an error value (this is an array formula, entered with Ctrl+Shift+Enter):
=SUM(IF(ISERR(data),1,0))
{=SUM(IF(ISERR(data),1,0))}

{=SZUM(HA(HIBA(A1:A17);1;0))}
{=SZUM(HA(HIBÁS(A1:A17);1;0))}

  • SZUM SUM Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.
  • HIBA ISERR Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével.
  • HIBÁS ISERROR Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték.

Converting Unix Timestamps

If you import data you might encounter time values stored as Unix timestamps. Unix time is defined as the number of seconds since midnight (GMT time) on January 1, 1970 -- also known as the Unix epoch.

For example, here's the Unix timestamp for August 4, 2008 at 10:19:08 pm (GMT):
1217888348

To create an Excel formula to convert a Unix timestamp to a readable data and time, start by converting the seconds to days. This formula assumes that the Unix timestamp is in cell A1:
=(((A1/60)/60)/24)

Then, you need to add the result to the date value for January 1, 1970. The modified formula is:
=(((A1/60)/60)/24)+DATE(1970,1,1)

Finally, you need to adjust the formula for the GMT offset. For example, if you're in New York the GMT offset is -5. Therefore, the final formula is:
=(((A1/60)/60)/24)+DATE(1970,1,1)+(-5/24)

A simpler (but much less clear) formula that returns the same result is:
=(A1/86400)+25569+(-5/24)

Both of these formulas return a date/time serial number, so you need to apply a number format to make it readable as a date and time.

Forrás: Spreadsheetpage.com

Excel: hang lejátszása adott feltétel teljesülésekor

The Alarm function

Copy the code below to a VBA module in your workbook.
'Windows API function declaration
Private Declare Function PlaySound Lib "winmm.dll" _
Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, _
ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long

Function Alarm(Cell, Condition)
Dim WAVFile As String
Const SND_ASYNC = &H1
Const SND_FILENAME = &H20000
On Error GoTo ErrHandler
If Evaluate(Cell.Value & Condition) Then
WAVFile = ThisWorkbook.Path & "\sound.wav" 'Edit this statement
Call PlaySound(WAVFile, 0&, SND_ASYNC Or SND_FILENAME)
Alarm = True
Exit Function
End If
ErrHandler:
Alarm = False
End Function


Following are examples of formulas that use this function:
=Alarm(A1,">=1000")

Forrás: Spreadsheetpage.com

Utolsó nem üres cella sorszáma, értéke

The LASTINCOLUMN function

Function LASTINCOLUMN(rngInput As Range)
Dim WorkRange As Range
Dim i As Long, CellCount As Long
Application.Volatile
Set WorkRange = rngInput.Columns(1).EntireColumn
Set WorkRange = Intersect(WorkRange.Parent.UsedRange, WorkRange)
CellCount = WorkRange.Count
For i = CellCount To 1 Step -1
If Not IsEmpty(WorkRange(i)) Then
LASTINCOLUMN = WorkRange(i).Value
Exit Function
End If
Next i
End Function

Utolsó érték sorszáma esetén: LASTINCOLUMN = WorkRange(i).row

The LASTINROW function

Function LASTINROW(rngInput As Range) As Variant
Dim WorkRange As Range
Dim i As Long, CellCount As Long
Application.Volatile
Set WorkRange = rngInput.Rows(1).EntireRow
Set WorkRange = Intersect(WorkRange.Parent.UsedRange, WorkRange)
CellCount = WorkRange.Count
For i = CellCount To 1 Step -1
If Not IsEmpty(WorkRange(i)) Then
LASTINROW = WorkRange(i).Value
Exit Function
End If
Next i
End Function

Forrás: Spreadsheetpage.com

VBE ablak helyreállítása

Restore the VBE windows to their default positions using VBA in Microsoft Excel
  1. Close Excel and the VBE.
  2. Run RegEdit.
  3. Navigate to HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\VBA\Office.
  4. Rename (or delete) the value Dock (e.g. ;Dock), Excel will recreate it when it starts next time.
  5. Close RegEdit.
  6. Open Excel and VBE, the windows are now at their default positions.

Forrás: exceltip.com

2009. június 22., hétfő

Excel Konvertálás UTF-8 -ra

Private Function UTF8_Encode(ByVal sStr As String)
' Kiegészítés Excel-hez, hogy tudjon UTF-8 kódlapra konvertálni
For l& = 1 To Len(sStr)
lChar& = AscW(Mid(sStr, l&, 1))
If lChar& < 128 Then
sUtf8$ = sUtf8$ + Mid(sStr, l&, 1)
ElseIf ((lChar& > 127) And (lChar& < 2048)) Then
sUtf8$ = sUtf8$ + Chr(((lChar& \ 64) Or 192))
sUtf8$ = sUtf8$ + Chr(((lChar& And 63) Or 128))
Else
sUtf8$ = sUtf8$ + Chr(((lChar& \ 144) Or 234))
sUtf8$ = sUtf8$ + Chr((((lChar& \ 64) And 63) Or 128))
sUtf8$ = sUtf8$ + Chr(((lChar& And 63) Or 128))
End If
Next l&

UTF8_Encode = sUtf8$
End Function

Forrás:
http://prog.hu/tudastar/91087/Excel+vba+utf8+export+bom+nelkul.html

2009. június 20., szombat

Speciális karakterek MySql-ben

\0 An ASCII 0 (NUL) character.
\' A single quote (‘'’) character.
\" A double quote (‘"’) character.
\b A backspace character.
\n A newline character.
\r A carriage return character.
\t A tab character.
\z ASCII(26) (Control-Z).
\\ A backslash (‘\’) character.
\% A ‘%’ character.
\_ A ‘_’ character.

2009. június 19., péntek

Excelben Max érték keresése tömbképlettel

Egy vízszintes tartományból (melyben dátumok vannak) kell kikeresnem egy adott dátumnál kisebb vagy egyenlő dátumok közül a maximumot.

{=MAX(HA($A$1:$A$10<=adott_datum;$A$1:$A$10))}

Forrás: Index Excel fórum

2009. június 18., csütörtök

Excel fül neve függvénnyel

=KÖZÉP(CELLA("filename");SZÖVEG.TALÁL("]";CELLA("filename"))+1;256)

Az Excel súgó "fájlnév" paramétert ajánlott, de úgy nem működött ;-)

2009. június 15., hétfő

Ingyenes programozási nyelv (FBSL)

FBSL: Freestyle Basic Script Language

Egyszerű, könnyen kezelhető kis nyelv,
ha otthon vagy a VBA-ban, ezzel se lesz sok gondod.

Néhány jellemzője:
- 5 variables types : 32bits integers, 32bits floats, 64bits doubles, strings and pointers.
- has several native layers : COM, API, CLIPBOARD, STRING, MATHS, REGEX, COLLECTIONS, MMF, LZO COMPRESSION, SOCKETS, THREADS and CONSOLE.
- is able to 'self compile' into an EXEcutable that is 100% autonomous ( no extra runtime to run the code)
- is able to 'self decompile' an EXE into an .fbs script file/buffer
- has a 3rd part Stdcall flat model DLL to make C, VB, Delphi developpers using this dll to use some FBSL code through their applications.
- a 460 page CHM help file that comes with grammar documentation + samples, several tutorials, macro files, declare files, constants files and more!

http://www.fbsl.net/phpbb2/index.php

Nyitott fájlok lekérdezése

Nyitott fájlok lekérdezése:

http://www.nirsoft.net/utils/opened_files_view.html

Windows XP-ben már van egy openfiles parancs,
de ez a freeware többet tud.
- Grafikus és parancssoros felülete is van.
- Többféle kimenete van (xml, html, text, ...)
- Képes lezárni bizonyos fájlokat
- Szűrhetünk fájlnévre, processnévre
(/filefilter , /processfilter )


Rendszergazdai jog kell mindkét program futtatásához.

Windows XP openfiles parancsának használatához,
ha szeretnénk látni a helyileg megnyitott fájlokat is,
akkor ki kell adni a "openfiles /local on" parancsot,
majd újra kell indítani a gépet.

2009. június 3., szerda

Progress importálás textfájlból változóba

def var utmozg as char.
def var creadfield as char no-undo.
/* tömbként definiálva, creadfield[1]*/
/* def var creadfield as char extent 2 no-undo. */
def var cinputfile as char no-undo.

assign cinputfile = "/home/abc/imp.txt".
input from value(cinputfile).
import delimiter ";" creadfield.
disp creadfield.
input close.

select tr_trnbr
from tr_hist
where tr_trnbr > integer(creadfield)